Thông báo lịch chạy tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <> Phú Quý Tháng 6/2023
Lượt xem: 288

                Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SGTVT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đăng ký, sắp xếp tài chuyến đối với các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo lịch chạy tàu tháng 6/2023 của 05 tàu (Superdong-PQI, Superdong-PQII, tàu Phú Quý Express, tàu Tuần Châu Express II, tàu Trưng Trắc) hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày,

 tháng, năm

Thời gian các tàu xuất bến

Phan Thiết đi Phú Quý

Thời gian các tàu xuất bến

Phú Quý đi Phan Thiết

01

Thứ năm

01/6/2023

Phú Quý Express: 06h00’

Trưng trắc: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 10h00’

Trưng trắc: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

02

Thứ sáu

02/6/2023

Phú Quý Express: 05h30’

Trưng trắc: 05h45’

Tuần Châu Express II: 06h00’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 12h00’

 Trưng trắc: 12h15’

Tuần Châu Express II: 13h15’

Trưng trắc: 09h00’

 Phú Quý Express: 09h30’

Tuần Châu Express II: 09h45’

Superdong-PQI: 11h00’

03

Thứ bảy

03/6/2023

Phú Quý Express: 06h00’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 09h30’

Trưng trắc: 11h45’

Superdong-PQII: 12h00’

Tuần Châu Express II: 06h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Trưng trắc: 08h30’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQI: 11h00’

04

Chủ nhật

04/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Superdong-PQII: 11h00’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 09h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 14h00’

Superdong-PQII: 14h30’

05

Thứ hai

05/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Trưng trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

Trưng trắc: 11h30’

06

Thứ ba

06/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

 Trưng trắc: 11h30’

07

Thứ tư

07/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

 Trưng trắc: 11h30’

08

Thứ năm

08/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

Trưng trắc: 11h30’

09

Thứ sáu

09/6/2023

Phú Quý Express: 05h00’

Tuần Châu Express II: 05h15’

Trưng trắc: 05h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 12h15’

 Phú Quý Express: 12h30’

Tuần Châu Express II: 12h45’

Superdong-PQII: 14h30’

Phú Quý Express: 08h30’

Tuần Châu Express II: 08h45’

Trưng trắc: 09h00’

Superdong-PQII: 11h00’

10

Thứ bảy

10/6/2023

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

 Trưng trắc: 12h00’

Superdong-PQII: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h15’

 Phú Quý Express: 07h30’

Trưng trắc: 08h30’

11

Chủ nhật

11/6/2023

Trưng trắc: 10h15’

Superdong-PQII: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Phú Quý Express: 11h00’

Trưng trắc: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

 Trưng trắc: 13h45’

Superdong-PQII: 14h00’

Tuần Châu Express II: 14h15’

Phú Quý Express: 14h30’

12

Thứ hai

12/6/2023

Trưng trắc: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 09h30’

 Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

13

Thứ ba

13/6/2023

Trưng trắc: 05h45’

Phú Quý Express: 06h00’

Tuần Châu Express II: 06h15’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 09h30’

 Phú Quý Express: 10h00’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

14

Thứ tư

14/6/2023

Trưng trắc: 05h45’

Phú Quý Express: 06h00’

Tuần Châu Express II: 06h15’

Superdong-PQII: 06h45’

Trưng trắc: 09h30’

 Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQII: 10h15’

Tuần Châu Express II: 10h45’

15

Thứ năm

15/6/2023

Trưng trắc: 05h45’

Phú Quý Express: 06h00’

Tuần Châu Express II: 06h15’

Superdong-PQII: 06h30’

Trưng trắc: 09h30’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQII: 10h15’

Tuần Châu Express II: 10h45’

16

Thứ sáu

16/6/2023

Trưng trắc: 05h45’

Phú Quý Express: 06h00’

Tuần Châu Express II: 06h15’

Superdong-PQII: 06h45’

 Trưng trắc: 12h15’

Superdong-PQII: 13h00’

Tuần Châu Express II: 13h15’

Trưng trắc: 09h00’

Superdong-PQII: 09h30’

Phú Quý Express: 10h00’

Tuần Châu Express II: 10h15’

 

17

Thứ bảy

17/6/2023

Phú Quý Express: 06h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Superdong-PQII: 11h00’

 Trưng trắc: 12h00’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 08h30’

 Phú Quý Express: 10h00’

18

Chủ nhật

18/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 09h15’

Tuần Châu Express II: 09h45’

Superdong-PQII: 06h00’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Trưng trắc: 09h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQII: 12h15’

Tuần Châu Express II: 13h00’

19

Thứ hai

19/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

Trưng trắc: 11h30’

20

Thứ ba

20/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

Trưng trắc: 11h30’

21

Thứ tư

21/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

 Trưng trắc: 11h30’

22

Thứ năm

22/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

Trưng trắc: 11h30’

23

Thứ sáu

23/6/2023

Phú Quý Express: 05h00’

Tuần Châu Express II: 05h15’

Trưng trắc: 05h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 12h15’

 Phú Quý Express: 12h30’

Tuần Châu Express II:12h45’

Superdong-PQII: 14h30’

Phú Quý Express: 08h30’

Tuần Châu Express II: 08h45’

Trưng trắc: 09h00’

Superdong-PQII: 11h00’

24

Thứ bảy

24/6/2023

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Tuần Châu Express II: 11h45’

Trưng trắc: 12h00’

Superdong-PQII: 07h00’

 Phú Quý Express: 07h30’

Tuần Châu Express II: 07h45’

Trưng trắc: 08h30’

25

Chủ nhật

25/6/2023

Trưng trắc: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Phú Quý Express: 11h00’ Superdong-PQII: 11h30’

Trưng trắc: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 07h15’

Trưng trắc: 13h45’

Superdong-PQII: 14h00’

Tuần Châu Express II: 14h15’

Phú Quý Express: 14h30’

26

Thứ hai

26/6/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

 Trưng trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

 Trưng trắc: 11h30’

27

Thứ ba

27/6/2023

Trưng trắc: 06h00’

 Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 09h30’

 Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

28

Thứ tư

28/6/2023

Trưng trắc: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng trắc: 09h30’

 Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

29

Thứ năm

29/6/2023

Trưng trắc: 06h00’

Phú Quý Express: 06h15’

Superdong-PQII: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Trưng trắc: 09h30’

Phú Quý Express: 10h15’

Superdong-PQII: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

30

Thứ sáu

30/6/2023

Trưng trắc: 05h30’

Tuần Châu Express II: 05h45’

Phú Quý Express: 06h00’

Superdong-PQI: 07h00’ Superdong-PQII: 08h45’

 Trưng trắc: 12h00’

Tuần Châu Express II: 12h30’

Trưng trắc: 08h45’

Tuần Châu Express II: 09h00’

Phú Quý Express: 10h00’ Superdong-PQI: 11h00’

 1. Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý

  - Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

  - Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337

 2. Quầy vé tàu Phú Quý Express

- Phú Quý đi Phan Thiết: 088.926.2277 - 0252. 396 2828

- Phan Thiết đi Phú Quý: 0908 650 584- 0252. 396 2626

                3.   Quầy vé tàu Tuần Châu Express II

- Phú Quý đi Phan Thiết: 02523.765 789 - 02523.768 789

- Phan Thiết đi Phú Quý: 02523.889 988 - 02523.992 299

                4.   Quầy vé tàu Trưng Trắc

- Phú Quý đi Phan Thiết: 02523.768.278 – 0849.768 278

- Phan Thiết đi Phú Quý: 02523.768.278 – 0849.768 278

                                                                                            Tiêu Thị Khái - Ban Quản lý Cảng Phú Quý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 468
 • Trong tuần: 8 914
 • Tháng hiện tại: 42 267
 • Tổng lượt truy cập: 1694570
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang