Kết quả thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bến xe Bình Thuận Quý II/2024
Lượt xem: 63

Thực hiện Kế hoạch số 416/KH-SGTVT ngày 19/02/2024 của Sở GTVT Bình Thuận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Kết quả thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bến xe Bình Thuận trong 06 tháng đầu năm 2024 như sau:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, tiêu cực: Đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thường xuyên phổ biến đến đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí.

2. Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực; Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thông tại cuộc họp chi bộ thường kỳ đối với các đồng chí là Trưởng, phó phòng, Trưởng, phó bến. Sau đó, các đồng chí là Trưởng, phó phòng, Trưởng, phó bến có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đến viên chức, người lao động tại bộ phận phụ trách, đảm bảo 100% viên chức, lao động được tham gia học tập, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản có liên quan.

3. Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực:

- Về thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động được áp dụng tại đơn vị như: Công khai Quyết định số 235/QĐ-BXBT ngày 23/9/2021 của Bến xe Bình Thuận về ban hành giá dịch vụ xe ra vào bến và Quyết định số 250/QĐ-BXBT ngày 25/10/2021 của Bến xe Bình Thuận về giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Công khai việc thực hiện NSNN năm 2023; Công khai kế hoạch sửa chữa, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản năm 2024.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Đơn vị đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 và tiếp tục thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quy chế chi tiêu nội bộ 2024; Các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quy chế được xây dựng căn cứ các quy định của nhà nước ban hành về chế độ tài chính áp dụng chung. Đồng thời căn cứ tình hình thực tế, khả năng tài chính, nhiệm vụ được giao tại đơn vị để xây dựng cho phù hợp theo quy định.

- Việc thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức: Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức của Sở GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-SGTVT ngày 10/7/2023, niêm yết công khai tại nơi làm việc để thực hiện; Niêm yết công khai nội quy và lịch tiếp công dân tại văn phòng. Trong 06 tháng đầu năm 2024, tại đơn vị không có trường hợp tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm
phòng ngừa tham nhũng:
Đơn vị xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 (chuyển đổi vị trí công tác của nhân viên phòng KHTV cũ) thực hiện từ tháng 4/2023 đến nay vẫn còn trong thời gian thực hiện.

4. Về công tác kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập: Đơn vị thực hiện nghiêm việc kê khai TSTN cá nhân năm 2023 đúng theo quy định; Lập sổ theo dõi kê khai, tiếp nhận, quản lý, tổ chức công khai và bàn giao các bản kê khai TSTN về Sở đúng thời gian quy định.

5. Về công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực: Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 70/KH-BXBT ngày 05/3/2024 về tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2024 để triển khai thực hiện theo quy định. Trong 06 tháng đầu năm 2024, tại đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực./.

Nguyễn Minh Thanh - Bến Xe Bình Thuận
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang