Thông báo lịch chạy tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <> Phú Quý Tháng 4/2023
Lượt xem: 11247

                 Căn cứ Quyết định số: 626/QĐ-SGTVT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đăng ký, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo lịch chạy tàu tháng 4/2023 của 05 tàu (Superdong-PQI, Superdong-PQII, tàu Phú Quý Express, tàu Phú Quý Island, tàu Tuần Châu Express II) hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại,  theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày,

 tháng, năm

Thời gian các tàu xuất bến

Phan Thiết đi Phú Quý

Thời gian các tàu xuất bến

Phú Quý đi Phan Thiết

01

Thứ sáu

31/3/2023

Phú Quý Express: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Island: 12h00’

Superdong-PQII: 13h00’

02

Thứ bảy

01/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Phú Quý Island: 06h50’

Tuần Châu Express II: 07h10’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQI: 14h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

03

Chủ nhật

02/4/2023

Phú Quý Express: 07h30’

Tuần Châu Express II: 08h00’

Superdong-PQI: 10h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 10h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Tuần Châu Express II: 12h00’

Superdong-PQI: 14h00’

04

Thứ hai

03/4/2023

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Tuần Châu Express II: 08h30’

Phú Quý Express: 11h30’

Superdong-PQI: 12h00’

Tuần Châu Express II: 12h30’

05

Thứ ba

04/4/2023

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

Tuần Châu Express II: 09h00’

Superdong-PQI: 12h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Tuần Châu Express II: 13h00’

06

Thứ tư

05/4/2023

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

Tuần Châu Express II: 09h00’

Superdong-PQI: 12h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Tuần Châu Express II: 13h00’

07

Thứ năm

06/4/2023

Superdong-PQI: 08h30’

Phú Quý Express: 09h00’

Tuần Châu Express II: 09h30’

Superdong-PQI: 12h30’

Phú Quý Express: 13h30’

Tuần Châu Express II: 14h00’

08

Thứ sáu

07/4/2023

Phú Quý Island: 04h30’

Phú Quý Express: 05h00’

Superdong-PQI: 05h30’

Tuần Châu Express II: 06h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Phú Quý Express: 08h30’

Phú Quý Island: 09h00’

Superdong-PQI: 10h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

09

Thứ bảy

08/4/2023

Superdong-PQI: 06h00’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Phú Quý Island: 10h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Superdong-PQI: 14h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 10h00’

Tuần Châu Express II: 11h00’

10

Chủ nhật

09/4/2023

Tuần Châu Express II: 07h00’

Superdong-PQI: 10h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Island: 09h00’

Tuần Châu Express II: 11h00’

Superdong-PQI: 14h00’

Phú Quý Express: 14h30’

11

Thứ hai

10/4/2023

Phú Quý Island: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

12

Thứ ba

11/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

13

Thứ tư

12/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

14

Thứ năm

13/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

15

Thứ sáu

14/4/2023

Phú Quý Express: 05h30’

Phú Quý Island: 06h00’

Tuần Châu Express II: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 13h00’

Phú Quý Express: 09h00’

Tuần Châu Express II: 10h00’

Superdong-PQI: 10h30’

Phú Quý Island: 11h00’

16

Thứ bảy

15/4/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 07h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQI: 14h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Tuần Châu Express II: 10h00’

Superdong-PQI: 10h30’

17

Chủ nhật

16/4/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Superdong-PQI: 10h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Island: 09h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Superdong-PQI: 14h00’

Phú Quý Express: 14h30’

18

Thứ hai

17/4/2023

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 07h50’

Tuần Châu Express II: 08h10’

Phú Quý Island: 08h30’

Phú Quý Express: 11h30’

Superdong-PQI: 11h50’

Tuần Châu Express II: 12h10’

Phú Quý Island: 12h30’

19

Thứ ba

18/4/2023

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI: 07h50’

Tuần Châu Express II: 08h10’

Phú Quý Island: 08h30’

Phú Quý Express: 11h30’

Superdong-PQI: 12h00’

Tuần Châu Express II: 12h30’

20

Thứ tư

19/4/2023

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

Tuần Châu Express II: 09h00’

Superdong-PQI: 12h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Tuần Châu Express II: 13h00’

21

Thứ năm

20/4/2023

Phú Quý Express: 08h30’

Tuần Châu Express II: 09h00’

Superdong-PQII: 09h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Tuần Châu Express II: 13h00’

Superdong-PQII: 13h30’

22

Thứ sáu

21/4/2023

Phú Quý Island: 05h00’

Phú Quý Express: 05h30’

Superdong-PQI: 06h00’

Tuần Châu Express II: 06h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Island: 09h00’

Phú Quý Express: 09h30’

Superdong-PQI: 10h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

23

Thứ bảy

22/4/2023

Phú Quý Island: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

24

Chủ nhật

23/4/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Tuần Châu Express II: 08h00’

Superdong-PQII: 11h00’

Superdong-PQII: 07h00’

Phú Quý Island: 10h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Tuần Châu Express II: 12h00’

Superdong-PQII: 14h30’

25

Thứ hai

24/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

26

Thứ ba

25/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Island: 09h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 11h00’

Superdong-PQII: 11h30’

27

Thứ tư

26/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Island: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 11h00’

Superdong-PQI: 11h30’

28

Thứ năm

27/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Island: 07h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 11h00’

Superdong-PQII: 11h30’

29

Thứ sáu

28/4/2023

Phú Quý Island: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 10h50’

Tuần Châu Express II: 11h10’

Phú Quý Island: 11h30

30

Thứ bảy

29/4/2023

Tuần Châu Express II: 04h30’

Phú Quý Express: 05h00’

Superdong-PQI: 05h30’

Phú Quý Island: 06h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Superdong-PQI: 11h30’

Tuần Châu Express II: 12h00’

Phú Quý Express: 13h00’

Superdong-PQII: 15h00’

Superdong-PQII: 05h30’

Tuần Châu Express II: 08h00’

Superdong-PQI: 08h30’

Phú Quý Express: 09h00’

Phú Quý Island: 11h00’

Superdong-PQII: 11h30’

Superdong-PQI: 15h00’

Tuần Châu Express II: 15h30’

31

Chủ nhật

30/4/2023

Tuần Châu Express II: 04h30’

Superdong-PQI: 05h30’

Phú Quý Island: 07h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h30’

Tuần Châu Express II: 12h00’

Superdong-PQII: 15h00’

Superdong-PQII: 05h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Tuần Châu Express II: 08h00’

Superdong-PQI: 08h30’

Superdong-PQII: 11h30’

Phú Quý Island: 12h00’

Superdong-PQI: 15h00’

Tuần Châu Express II: 15h30’

 1. Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý

  - Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

  - Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337

 2. Quầy vé tàu Phú Quý Express

- Phú Quý đi Phan Thiết: 088.926.2277 - 0252. 396 2828

- Phan Thiết đi Phú Quý: 0908 650 584- 0252. 396 2626

                3.   Quầy vé tàu Phú Quý Island

- Phú Quý đi Phan Thiết: 0799847799

- Phan Thiết đi Phú Quý: 0793497799 -0792892299

                4.   Quầy vé tàu Tuần Châu Express II

- Phú Quý đi Phan Thiết: 02523.765 789 - 02523.768 789

- Phan Thiết đi Phú Quý: 02523.889 988 - 02523.992 299

                                                                                            Lê Bá Sĩ - Ban Quản lý Cảng Phú Quý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 15
 • Hôm nay: 762
 • Trong tuần: 17 762
 • Tháng hiện tại: 76 135
 • Tổng lượt truy cập: 1473237
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang