Quy định cấp phát kinh phí và lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ Bình Thuận

Tin hoạt động

Quy định cấp phát kinh phí và lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ Bình Thuận

11/03/2018 22:06:37

Ngày 15/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Để thực hiện việc cấp phát kinh phí, lập và xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 hướng dẫn, theo đó, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân khai kế hoạch và cấp phát kinh phí cho Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận đối với phần ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Đối với phần kinh phí bổ sung từ ngân sách địa phương cho Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận, Sở Tài chính thông báo cho Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận số kinh phí được cấp theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận quyết định phân bổ, chuyển kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý bảo trì đường bộ. Quyết định cũng quy định rõ về hình thức cấp phát là Cấp bằng Lệnh chi tiền về tài khoản tiền gửi của Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận.

 Đối với việc Lập, xét duyệt báo cáo quyết toán chi thì Quỹ bảo trì đường bộ Bình Thuận có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán đối với khoản kinh phí được giao quản lý, sử dụng theo mẫu biểu và yêu cầu của quyết toán chi ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành (bao gồm cả phần ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và ngân sách địa phương cấp cho Quỹ địa phương). Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận xét duyệt quyết toán thu, chi của Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận, gửi Sở Giao thông vận tải để Sở tổng hợp quyết toán của Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận vào quyết toán của ngành Giao thông vận tải, gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm của ngành Giao thông vận tải trong đó bao gồm quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương.

Đối với các nội dung chi có tính chất đầu tư thì việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán công trình hoàn thành và phân cấp về quản lý đầu tư theo quy định của UBND tỉnh. Các nội dung khác liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ thực hiện theo Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

                                       Lê Thị Ánh Sao - P.KHTCCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech