Triển khai thực hiện Công văn số 141/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp

Tin hoạt động

Triển khai thực hiện Công văn số 141/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp

13/03/2018 16:43:51

Nhằm triển khai đồng bộ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo nội dung của Công văn số 141/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 864 /UBND-NC ngày 06/3/2018 để triển khai đến các đơn vị trực thuộc những nội dung công việc sau:

Tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ
quan, đơn vị, địa phương mình xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm
quyền tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục các hạn chế,
vướng mắc trong thi hành pháp luật.

Ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực
thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi hành và theo dõi thi hành
pháp luật đối với lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao,
trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong
việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012
của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kịp thời ban hành và tập
trung nguồn lực triển khai quyết liệt, toàn diện Kế hoạch số 653/KH-UBND ngày
13 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh
vực trọng tâm của năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế làm công tác pháp chế nói chung và
theo dõi thi hành pháp luật nói riêng trên cơ sở sắp xếp, bố trí hợp lý nguồn biên chế
cán bộ, công chức hiện có theo hướng tại mỗi sở, ngành chuyên môn có ít nhất 01
công chức pháp chế chuyên trách.

Kịp thời bố trí đủ kinh phí hàng năm phục vụ công tác theo dõi thi hành
pháp luật trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 338/2016/TT-BTP ngày 28 tháng 12
năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.


                              Huỳnh Đa Minh - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech