Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người của Sở Giao thông vận tải trong thời gian tới

Tin hoạt động

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người của Sở Giao thông vận tải trong thời gian tới

05/01/2019 08:45:24

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 4252/BC-SGTVT ngày 19/11/2018 trong đó có nội dung về nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW, Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở phải tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên nội dung Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 07-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, với thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Phấn đấu tạo sự chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự ở đơn vị, không để bị động, bất ngờ phức tạp xảy ra.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan thông qua việc đẩy mạnh trao đổi các thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, từ đó đề ra các biện pháp kịp thời, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, xây dựng cán bộ, đảng viên, quần chúng là cầu nối trong việc tuyên truyền cho gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm.

Huỳnh Đa Minh - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech