Bổ sung hai xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân và xã Phước Thể, huyện Tuy Phong vào danh sách các xã khu vực 3 Quyết định 466/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh

Tin hoạt động

Bổ sung hai xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân và xã Phước Thể, huyện Tuy Phong vào danh sách các xã khu vực 3 Quyết định 466/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh

24/05/2018 09:41:05

Vừa qua, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân và xã Phước Thể, huyện Tuy Phong đã được Hội đồng nhân dân thông qua Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về việc bổ sung điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tình Bình Thuận giai đoạn 2016-2020.

Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng xã đặc biệt khó khăn, xã đảo, xã vùng bãi ngang ven biển trên phạm vi toàn tỉnh trong quá trình thực hiện đề án, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 1243/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc bổ sung điểm c khoản 1 mục IV Điều 1 Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh, theo đó bổ sung 02 xã trên vào khu vực 3 với tỷ lệ đóng góp làm đường giao thông nông thôn từ nhân dân tối thiểu 20%, đây là cơ sở để các địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện.

                                Huỳnh Khánh Vy - P. QLKCHTGTCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech