Sở Giao thông vận tải Ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Sở

Tin hoạt động

Sở Giao thông vận tải Ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Sở

23/08/2017 08:32:27

Thực hiện Quyết định số 2388/QĐ-SGTVT ngày 02/8/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở, Văn phòng Sở đã tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 2634/QĐ-SGTVT ngày 17/8/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của Văn phòng Sở Giao thông vận tải Bình Thuận, thay thế Quyết định số 5468/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2014 của Giám đốc Sở về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Sở Giao thông vận tải Bình Thuận.

Quy định mới quy định cụ thể về nguyên tắc làm việc; chức năng nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; trách nhiệm, quyền hạn, phạm vi giải quyết công việc; quan hệ công tác; chế độ sinh hoạt, thông tin báo cáo của Văn phòng Sở.

Việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở là một trong những nội dung cải cách hành chính thực hiện theo yêu cầu tại Quyết định số 1004/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ nay đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận, đã được Sở Giao thông vận tải cụ thể hóa tại Quyết định số 1878/QĐ-SGTVT ngày 26/6/2017 về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận.

Thực hiện Quyết định số 1878/QĐ-SGTVT nói trên, trong thời gian tới các phòng và Thanh tra Sở có trách nhiệm xây dựng, tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Quy chế làm việc cụ thể của phòng và Thanh tra Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có trách nhiệm rà soát, ban hành Quy chế làm việc cụ thể của đơn vị mình phù hợp với Quy chế làm việc của Sở và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở GTVT còn phải xây dựng tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng Sở, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở trình UBND tỉnh ban hành./.

               Huỳnh Ninh Thạch - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech