Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <> Phú Quý tháng 01/2019

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <> Phú Quý tháng 01/2019

05/01/2019 09:24:27


Thực hiện Quyết định số: 3092/QĐ-SGTVT ngày 31/8/2018 của Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

 Nay Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng 01/2019  từ  ngày 04/01/2019 - 31/01/2019  của 03 tàu (Hưng Phát 26; Superdong-Phu Quy I; Phú Quý Express) hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:[

Số

tt

Ngày,

 tháng, năm

Thời gian các tàu xuất bến

Phan Thiết đi Phú Quý

Thời gian các tàu xuất bến

Phú Quý đi Phan Thiết

01

Thứ sáu

04/01/2019

Phú Quý Express: 08h55’

Superdong-PQI:  09h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Superdong-PQI: 12h30’

Phú Quý Express: 14h00’

02

Thứ bảy

05/01/2019

Phú Quý Express: 09h25’

Superdong-PQI:  09h30’

Hưng Phát 26: 11h00’

Phú Quý Express: 13h25’

Superdong-PQI: 13h30’

03

Chủ nhật

06/01/2019

Phú Quý Express: 09h55’

Superdong-PQI: 10h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Superdong-PQI: 13h30’

Phú Quý Express: 14h30’

04

Thứ hai

07/01/2019

Superdong-PQI: 10h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Hưng Phát 26: 12h00’

Superdong-PQI: 14h00’

Phú Quý Express: 15h00’

05

Thứ ba

08/01/2019

Phú Quý Express: 10h55’

Superdong-PQI:  11h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Phú Quý Express: 14h55’

Superdong-PQI:  15h00’

06

Thứ tư

09/01/2019

Hưng Phát 26: 03h00’

Phú Quý Express: 05h00’

Superdong-PQI:  11h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQI: 15h00’

07

Thứ năm

10/01/2019

Phú Quý Express: 04h55’

Superdong-PQI:  05h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Superdong-PQI:  10h30’

Phú Quý Express:11h30’

08

Thứ sáu

11/01/2019

Hưng Phát 26: 04h00’

Phú Quý Express: 04h55’

Superdong-PQI:  05h00’

Superdong-PQI:  11h00’

Phú Quý Express: 12h00’

09

Thứ bảy

12/01/2019

Superdong-PQI:  05h30’

Phú Quý Express: 06h00’

Hưng Phát 26: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 12h00’

10

Chủ nhật

13/01/2019

Hưng Phát 26: 05h00’

Phú Quý Express: 05h55’

Superdong-PQI: 06h00’

Superdong-PQI: 11h30’

Phú Quý Express: 12h30’

11

Thứ hai

14/01/2019

Superdong-PQI:  06h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Hưng Phát 26: 11h00’

Superdong-PQI: 11h05’

Phú Quý Express: 13h00’

12

Thứ ba

15/01/2019

Phú Quý Express: 06h55’  

Superdong-PQI: 07h00’

Hưng Phát 26: 07h05’

Superdong-PQI:  11h00’

Phú Quý Express: 13h00’

13

Thứ tư

16/01/2019

Phú Quý Express: 06h55’

Superdong-PQI:  07h00’

Hưng Phát 26: 08h00’ 

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 13h00’

14

Thứ năm

17/01/2019

Phú Quý Express: 06h55’

Superdong-PQI: 07h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 12h30’

15

Thứ sáu

18/01/2019

Phú Quý Express: 06h55’

Superdong-PQI:  07h00’

Hưng Phát 26: 08h00’ 

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 12h30’

16

Thứ bảy

19/01/2019

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQI:  08h00’

Hưng Phát 26: 10h00’

Superdong-PQI: 12h00’

Phú Quý Express: 12h30’

17

Chủ nhật

20/01/2019

Phú Quý Express: 08h55’

Superdong-PQI: 09h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 13h00’

Phú Quý Express: 13h30’ 

18

Thứ hai

21/01/2019

Phú Quý Express: 09h30’

Superdong-PQI: 10h00’

Hưng Phát 26: 11h00’

Phú Quý Express: 13h30’

Superdong-PQI: 14h00’

19

Thứ ba

22/01/2019

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI:  11h00’

Hưng Phát 26: 09h00’ 

Phú Quý Express: 14h30’

Superdong-PQI: 15h00’

20

Thứ tư

23/01/2019

Hưng Phát 26: 03h00’ 

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQI:  11h30’

Superdong-PQI: 15h00’

Phú Quý Express: 15h30’

21

Thứ năm

24/01/2019

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQI:  11h30’

Hưng Phát 26: 15h00’

Hưng Phát 26: 09h00’

Superdong-PQI: 15h00’

Phú Quý Express: 15h30’

22

Thứ sáu

25/01/2019

(20/12 âm lịch)

Superdong-PQI:  05h00’

Phú Quý Express: 05h30’

Hưng Phát 26: 16h00’

Hưng Phát 26: 10h00’ 

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

23

Thứ bảy

26/01/2019

(21/12 âm lịch)

Superdong-PQI: 05h30’

Phú Quý Express:06h00’

Hưng Phát 26: 16h00’ 

Hưng Phát 26: 10h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

24

Chủ nhật

27/01/2019

(22/12 âm lịch)

Superdong-PQI: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Hưng Phát 26: 16h00’ 

Hưng Phát 26: 10h30’

Phú Quý Express: 11h00’ 

Superdong-PQI: 12h00’

25

Thứ hai

28/01/2019

(23/12 âm lịch)

Phú Quý Express: 06h55’ 

Superdong-PQI: 07h00’

Hưng Phát 26: 15h00’

Hưng Phát 26: 05h00’

Superdong-PQI: 12h00’

Phú Quý Express: 12h05’

26

Thứ ba

29/01/2019

(24/12 âm lịch)

Phú Quý Express: 06h55’

Superdong-PQI: 07h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 12h00’

27

Thứ tư

30/01/2019

(25/12 âm lịch)

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 07h10’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

28

Thứ năm

31/01/2019

(26/12 âm lịch)

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 07h30’ 

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Express: 11h30’

 Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

Số điện thoại để mua vé và đặt vé:

1.           Tàu khách Bình Thuận 16: (Phú Quý đi Phan Thiết: 0252 3506374. Phan Thiết đi Phú Quý: 0252 3505560).

2.           Tàu Phú Quý 07: (Phú Quý đi Phan Thiết và ngược lại: 0937639311).

3.           Tàu Quê Hương 2: (Phú Quý đi Phan Thiết và ngược lại: 0906307394).

4.           Quầy vé tàu Hưng Phát 26

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0933.414.818;

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0915.380.919;

5.           Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý I

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337

6.           Quầy vé tàu Phú Quý Express

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0252 3509 999

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0908 650 584                                                                                                                               Nguyễn Tấn Lực - Ban Quản lý Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech