Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý Tháng 9/2017

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý Tháng 9/2017

31/08/2017 10:42:37

Thực hiện Quyết định số: 413/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2017 của Giám đốc sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

Nay Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng tháng  9/2017  từ ngày  01/9/2017 - 30/9/2017 của 05 tàu  (Hưng Phát 26; Bình Thuận 16; Bình Thuận 18; Quê Hương 2; Phú Quý 07)hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ sáu

01/9/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h30’

BT18,PT-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

02

Thứ bảy

02/9/2017

Lễ

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

PQ07,PQ-XB: 15h00’

QH2,PT-XB: 05h00’

HP26,PQ-XB: 01h30’

HP26,PT-XB: 07h00’

03

Chủ nhật

03/9/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 03h00’

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

04

Thứ hai

04/9/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

BT16,PT-XB:  12h00’

HP26,PQ-XB: 04h00’

HP26,PT-XB: 10h00’

05

Thứ ba

05/9/2017

Phú Quý 07

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 06h00’

HP26,PQ-XB: 0700’

PQ07,PT-XB: 11h00’

06

Thứ tư

06/9/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

07

Thứ năm

07/9/2017

Bình Thuận 18

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 08h00’

BT18,PT-XB: 11h00’

08

Thứ sáu

08/9/2017

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

09

Thứ bảy

09/9/2017

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 09h00’

QH2,PT-XB:  13h00’

10

Chủ nhật

10/9/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18

BT18,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

11

Thứ hai

11/9/2017

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 11h00’

BT16,PT-XB: 06h00’

12

Thứ ba

12/9/2017

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 10h00’

HP26,PT-XB: 04h00’

13

Thứ tư

13/9/2017

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h30’

PQ07,PT-XB: 04h00’

14

Thứ năm

14/9/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 04h00’

BT18,PT-XB: 04h30’

HP26,PT-XB: 05h00’

15

Thứ sáu

15/9/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 06h30’

16

Thứ bảy

16/9/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

PQ07,PQ-XB: 01h00’

QH2,PT-XB: 07h00’

HP26,PQ-XB: 01h30’

HP26,PT-XB: 07h00’

17

Chủ nhật

17/9/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

18

Thứ hai

18/9/2017

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 04h00’

HP26,PQ-XB: 06h00’

BT16,PT-XB: 12h00’

19

Thứ ba

19/9/2017

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

20

Thứ tư

20/9/2017

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 07h00’

PQ07,PT-XB: 11h00’

21

Thứ năm

21/9/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 10h30’

BT18,PT-XB: 12h00’

HP26,PT-XB: 12h00’