Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết Tháng 4 năm 2018

Thông báo

Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết Tháng 4 năm 2018

03/04/2018 10:08:52

Thực hiện Quyết định số: 413/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2017 của Giám đốc sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

 Nay Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng tháng  4/2018  từ ngày 01/4/2018 - 03/5/2018 của 03 tàu (Hưng Phát 26; Quê Hương 2; Phú Quý 07)hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy (Riêng tàu Bình Thuận 16 lên đà kiểm tra định kỳ, khi tàu hoạt động lại đơn vị sẽ bổ sung), lịch tàu cụ thể như sau:


Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Chủ nhật

01/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 08h00’

QH2, PQ-XB: 07h00’

HP26, PT-XB: 14h00’

02

Thứ hai

02/4/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP16, PT-XB: 08h00’

HP26, PT-XB: 14h00’

PQ07, PT-XB: 12h00’

03

Thứ ba

03/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 08h00’

HP26, PT-XB: 14h00’

04

Thứ tư

04/4/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 08h00’

PQ07, PQ-XB: 21h00’

HP26, PT-XB: 14h00’

QH2, PT-XB: 14h00’

05

Thứ năm

05/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 08h00’

HP26, PT-XB: 14h00’

06

Thứ sáu

06/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 10h00’

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP26, PT-XB: 14h00’

07

Thứ bảy

07/4/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

PQ07, PT-XB: 13h00’

08

Chủ nhật

08/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

09

Thứ hai

09/4/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h00’

PQ07, PQ-XB: 24h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

QH2, PT-XB: 08h00’

10

Thứ ba

10/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

11

Thứ tư

11/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 06h00’

QH2, PQ-XB: 07h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

12

Thứ năm

12/4/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

PQ07, PT-XB: 10h00’

13

Thứ sáu

13/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

14

Thứ bảy

14/4/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h00’

PQ07, PQ-XB: 17h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

QH2, PT-XB: 11h00’

15

Chủ nhật

15/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

16

Thứ hai

16/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 06h00’

QH2, PQ-XB: 07h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

17

Thứ ba

17/4/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

PQ07, PT-XB: 11h00’

18

Thứ tư

18/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

19

Thứ năm

19/4/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h00’

PQ07, PQ-XB: 21h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

QH2, PT-XB: 13h00’

20

Thứ sáu

20/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB:06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

21

Thứ bảy

21/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 06h00’

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP26, PT-XB:  13h00’

22

Chủ nhật

22/4/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

PQ07, PT-XB: 14h00’

23

Thứ hai

23/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

24

Thứ ba

24/4/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h00’

PQ07, PQ-XB: 14h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

QH2, PT-XB: 08h00’

25

Thứ tư

25/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 06h00’

QH2, PQ-XB: 14h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

26

Thứ năm

26/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

27

Thứ sáu

27/4/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

PQ07, PT-XB: 10h00’

28

Thứ bảy

28/4/2018

Hưng Phát 26;

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

HP26, PQ-XB: 16h00’

HP26, PT-XB: 24h00’

QH2, PT-XB: 11h00’

29

Chủ nhật

29/4/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h00’

PQ07, PQ-XB:  17h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

30

Thứ hai

30/4/2018

Lễ

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 07h00’

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

HP26, PQ-XB: 20h00’

31

Thứ ba

01/5/2018

Lễ

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PT-XB: 04h00’

HP26, PQ-XB: 10h00’

32

Thứ tư

02/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PT-XB: 05h00’

HP26, PQ-XB: 11h00’

33

Thứ năm

03/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PT-XB: 06h00’

HP26, PQ-XB: 12h00’

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./. 


                   Nguyễn Thị Vân Ly -BQL Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech