Tin tức

Triển khai Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ

(20/02/2017 14:06:54)

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/3/2017. Cụ thể Thông tư này hướng dẫn: - Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường. - Việc

Triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương

(20/02/2017 07:41:33)

Nhằm triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 309/SGTVT-PC&ATGT ngày 10/02/2017 và công văn số 338/SGTVT-PC&ATGT ngày 14/02/2017 về việc triển khai các văn bản của Trung ương, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể như sau: 1. Thông tư số 392/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017. Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng. 2. Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2017 .

Triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương

(20/02/2017 07:40:09)

Nhằm triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 293/SGTVT-PC&ATGT ngày 08/01/2017 về việc triển khai các văn bản của Trung ương, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể như sau: 1. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Chính phủ ban hành. 2. Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 3. Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2017 và thay thế Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn.

Sở Giao thông vận tải triển khai, thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

(17/02/2017 13:53:31)

Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, ngày 10/02/2017, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch số 315/KH-SGTVT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Với mục đích tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị trực thuộc trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. Gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phụ cấp chức vụ Lãnh đạo của Thanh tra Ngành Giao thông vận tải áp dụng kể từ ngày 01/04/2017

(17/02/2017 13:51:37)

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BNV Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó đội trưởng đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải. Đối tượng áp dụng Phụ cấp, chức vụ lãnh đạo hướng dẫn tại Thông tư này đối với người được bổ nhiệm giữ chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục trực thuộc Bộ, Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục thuộc Tổng cục, Đội Thanh tra - An toàn của Chi cục thuộc Cục trực thuộc Bộ và Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng của Bộ Xây dựng

(15/02/2017 14:20:20)

Ngày 28/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD về việc “Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng”. Quyết định này thay thế Định mức công bố kèm Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Theo đó, định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

Quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

(15/02/2017 10:04:49)

Ngày 20/01/2017 Bộ GTVT Ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2017/TT-BGTVT ngày 14/09/2015 của Bộ Trưởng Bộ GTVT quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa. Theo đó quy định một số nội dung như sau: * Trách nhiệm của chủ phương tiện Lập sổ danh bạ thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, trang bị sổ nhật ký phương tiện đối với phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 300 tấn trở lên hoặc phương tiện chở khách có sức chở từ 50 khách trở lên. Bố trí đủ số lượng và đúng tiêu chuẩn chức danh thuyền viên làm việc trên phương tiện, phù hợp với số ca làm việc trong ngày. Ngoài những chức danh thuyền viên đã được quy định trong định biên an toàn tối thiểu tại Điều 19 của Thông tư này, trong trường hợp cần thiết, chủ phương tiện được bố trí thêm thuyền viên hoặc các chức danh khác như: y tá, điện báo viên, thợ lặn, thợ cuốc, thợ hút, thợ kích kéo, nhân viên phục vụ nhằm đảm bảo yêu cầu công việc.

Đường vào Nhà máy xử lý rác thải phía Nam Phan Thiết đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

(13/02/2017 09:32:00)

Dự án đường vào Nhà máy xử lý rác thải phía Nam Phan Thiết nằm trên địa bàn xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Tuyến có chiều dài 5,5km, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m kết cấu mặt BTN dày 7cm, tổng dự toán công trình 35,624 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào cuối tháng 9/2016, thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày, đơn vị thi công là Công ty TNHH XDCB Rạng Đông; theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9/2017. Do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được thực hiện cơ bản trong giai đoạn 1 (năm 2013) nên ngay từ khi bắt đầu khởi công, Nhà thầu thi công đã tập trung thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, sau 3 tháng thực hiện đến nay công trình đã đạt được 63,6% kế hoạch; đã thi công hoàn thành phần bê tông nhựa được 3,5km, thi công xong toàn bộ cống ngang đường, đắp nền đường đất cấp 3 được 1,15km. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch.

Nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Gia An, huyện Tánh Linh

(07/02/2017 11:21:27)

Ngày 24/01/2017 tại huyện Tánh Linh, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình cầu Gia An bắc qua sông La Ngà, kết nối giao thông giữa xã Gia An và xã Bắc Ruộng của huyện Tánh Linh. Công trình không những là niềm mơ ước của chính quyền và nhân dân 2 xã Gia An và Bắc Ruộng mà còn là sự mong mỏi của huyện Tánh Linh trong nhiều năm qua, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho việc đi lại của nhân dân trong vùng.

Thông tư số 300/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

(06/02/2017 08:09:22)

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Theo đó, tại mục phí thuộc lĩnh vực tư pháp (Mã mục 2700), bổ sung thêm một số tiểu mục như sau: - Tiểu mục 2715: Phí công chứng - Tiểu mục 2716: Phí chứng thực - Tiểu mục 2717: Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp - Tiểu mục 2718: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm - Tiểu mục 2721: Phí sử dụng thông tin - Tiểu mục 2722: Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech